KARAが解散へ メンバーの脱退&契約終了…“ヒップダンス”で日本でも華々しい活躍<略歴>


KARAが解散へ メンバーの脱退&契約終了…“ヒップダンス”で日本でも華々しい活躍<略歴>
KARAが解散へ メンバーの脱退&契約終了…“ヒップダンス”で日本でも華々しい活躍<略歴>
KARAが解散へ メンバーの脱退&契約終了…“ヒップダンス”で日本でも華々しい活躍<略歴>
KARA(左より)ホ・ヨンジ、ク・ハラ、ハン・スンヨン、パク・ギュリ
KARA(左より)ハン・スンヨン、チョン・ニコル、ク・ハラ、カン・ジヨン、パク・ギュリ
KARA(左より)パク・ギュリ、ハン・スンヨン、ク・ハラ、ホ・ヨンジ
ニコル
知英
KARA(左より)ホ・ヨンジ、パク・ギュリ、ハン・スンヨン、ク・ハラ

関連記事